Widget HTML Atas

Al-Bidayah Wan Nihayah karya Ibnu Katsir

Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu 'anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau? 

Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid RA dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab RA?

 Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan RA lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seperti yang dituduhkan sebagian orang? 

Apa yang melatar-belakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib RA dengan az-Zubair, Thalhah dan 'Aisyah RA? 

Dan Apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Thalib t dengan Mu'awiyah t di Shiffin? 

Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali RA diracun oleh Mu'awiyah t hingga menyebabkan kematiannya? 

Begitu banyak isu-isu kontroversial yang disebutkan dalam buku-buku sejarah yang perlu diluruskan. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari penyimpangan sejarah. 

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. 

Dipetik dari al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi, al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. 

Dalam buku ini pembaca dapat membaca sejarah Khulafa'ur Rasyidin dan dapat menyaksikan masa-masa keemasan Islam yang disajikan secara apik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. 

Tak pelak, kehadiran buku ini akan meluruskan penyimpangan sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil