Widget HTML Atas

Masalah Ekonomi dan Politik Sekarang


Didalam karangan jang diumumkan dalam risalah ini, sdr.Sumitro membentangkan beberapa pandangannja bersangkutan dengan soal-soal jang pokok jang mesti dihadapi oleh Negara serta hal-haljang merupakan pula soal-soal jang utama untuk kebidjaksanaan keuangan-ekonomi Negara kita. 

Apa jang dikemukakannja dalam karangan ini sekarang masih dapat pula digunakan sebagai ukuran bagi mengudji segala tindakan Negara serta Pemerintahnja dalam lapangan ekonomi keuangan. 

Selain daripada itu, fikiran-fikiran jang dikemukakannja didalam karangannja ini, masih dapat digunakan sebagai kuntji pengertian bagi persoalan jang dihadapi oleh Negara serta Pemerintah dilapang ekonomi keuangan. 

Dimana letaknja kesulitan-kesulitan malah bahaja jang terbesar dan dimana ada terkandungharapan jang baik.

Karangan jang kedua, jang dimuat didalam risalah ini, adalah karangan Realpolitiker. 

Kalau karangan Realpolitiker ini dibatja dengan tidak melupakan apa jang telah difahami dari karangan sdr.Sumitro, maka akan lebih lagi terasa apa jang dikuatirkannja dalam mengemukakan persoalan didalam karangannja. 

Adjaran jang boleh kita dapat dari karangan sdr. Sumitro, adalah bahwa keadaan ekonomi keuangan negeri genting malah tampaknja mungkin bertambah genting terus dan berbagai bahaja terutama bahaja inflasi mengantjam kehidupan Negara dan Masjarakat kita.